۹۱/۰۸/۱۶

هفت پیکر نظامی

هفت داستان

 • داستان گنبد سیاه (داستان شهری که مردمانش همه سیاه پوش بودند)
 • داستان گنبد زرد (داستان شاهی که به زنان اعتماد نداشت و کنیزک زرد رو)
 • داستان گنبد سبز (داستان بشر پرهیزگار و ملیخای بدطینت)
 • داستان گنبد سرخ (داستان بانوی حصاری)
 • داستان گنبد پیروزه‌ای (داستان ماهان و دیوان)
 • داستان گنبد صندلی (داستان خیر و شر)
 • داستان گنبد سپید(داستان دختر و پسری که قصد وصل داشتند اما میسر نمی‌شد)

در پایانِ نامه هفت پیکر حکیم نظامی درباره هفت داستان (هفت

افسانه) می فرماید:

هر یک افسانه‌ای جداگانه

 

خانهٔ گنج شد نه افسانه

آنچه کوتاه جامه شد جسدش

 

کردم از نظم خود دراز قدش

وآنچه بودش درازی از حد بیش

 

کوتهی دادمش به صنعت خویش

همچنین می فرماید:

آنچه بینی که بر بساط فراخ

 

کرده‌ام چشم و گوش را گستاخ

تنگ چشمان معنیم هستند

 

که رخ از چشم تنگ بربستند   

هر عروسی چو گنج سر بسته

 

زیر زلفش کلید زر بسته

هر که این کان گشاد زر باید

 

بلکه در یابد آن که دریابد

 هفت پیکر (سیاره)، روزهای هفته، رنگها

 • کيوان (روز شنبه) رنگ سیاه
 • خورشید (روز یکشنبه) رنگ زرد
 • ماه (روز دوشنبه) رنگ سبز
 • بهرام (مریخ) (روز سه شنبه) رنگ سرخ
 • تیر (روز چهارشنبه) رنگ پیروزه ای
 • مشتری (روز پنجشنبه) رنگ صندلی
 • ناهید (روز جمعه) رنگ سپید
نوشته شده توسط سرگروه زبان و ادبیات فارسی در 9:18 |  لینک ثابت   •